1. Προγραμματίζουμε, μελετούμε και σχεδιάζουμε

Επεξεργασία αρχικής ιδέας, χρονικό πλαίσιο, κατανομή αρμοδιοτήτων

Με εξειδικευμένους, κατά περίπτωση, επιστήμονες επεξεργαζόμαστε την αρχική ιδέα και προγραμματίζουμε τις ενέργειες για την υλοποίησή της.

Μελέτη και σχεδιασμός έργου

Με την συνεργασία της σχεδιαστικής ομάδας και των υπευθύνων για την κατασκευή του έργου, επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέχρι την τελική μελέτη εφαρμογής.

 Ο Διευθυντής της εταιρίας στο γραφείο του, μελετάει και σχεδιάζει

2. Διαχειριζόμαστε

 Εργάτες δουλεύουνε στο εργοτάξιο

Aναλυτικός προϋπολογισμός

Με την γνώση της αγοράς των υλικών και των υπηρεσιών, προϋπολογίζουμε με ακρίβεια την δαπάνη του έργου.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Με γνώμονα την ταχύτητα και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εργασιών, προσδιορίζουμε το χρόνο για την εκτέλεση του έργου.

Διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων

Με την εμπειρία σε διαχείριση μεγάλου αριθμού έργων αυξημένης συνθετότητας, που έχουμε, συντονίζουμε τους συντελεστές του έργου.

3. Κατασκευάζουμε

Χρονική παρακολούθηση

Με την εμπειρία 20 χρόνων σε ευρεία γκάμα έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Οικονομική διαχείριση

Με την δυνατότητα διαμόρφωσης χαμηλών κοστολογίων λόγω των διαθέσιμων ιδίων πόρων της εταιρείας, των επιλεγμένων συνεργατών και της φερεγγυότητάς της στην αγορά.

Με οργανωμένο λογιστήριο και σε συνεργασία με εξειδικευμένους λογιστές.

Εξέλιξη έργου

Με άρτια στελέχωση και οργάνωση.

Με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό.

Με αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια και τεχνογνωσία.

Με εξοικείωση σε μεγάλη ποικιλία υλικών και τρόπων κατασκευής .

Έλεγχος διαδικασίας κατασκευής

Με την τήρηση των εντύπων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του συστήματος iso 9001:2008.

Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Με την τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ohsas 18001 για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Με την τήρηση των διαδικασιών του συστήματος ohsas 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

 Έργο σε εξέλιξη, εναέρια λήψη
μενού