Ποιότητα

Σε όλες τις δραστηριότητες μας εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την αποδοτικότερη λειτουργία μας, την διασφάλιση της ποιότητας των έργων που αναλαμβάνουμε, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό μετά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης και ελέγχου EQA HELLAS A.E. για: 

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001 : 2015

- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 14001 : 2015 

- Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία 

σύμφωνα με ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ISO 9001:2015
ISO 14001
iso 18001:2007

μενού